Hua-Min Li, Dae-Yeong Lee, Min Sup Choi, Deshun Qu, Xiaochi Liu, Chang-Ho Ra and Won Jong Yoo "Metal-Semiconductor Barrier Modulation for High Photoresponse in Transition Metal Dichalcogenide Field Effect Transistors", Scientific Reports 4, 4041, DOI: 10.1038/srep04041, 2014.