NDPL

[2021.01] Fermi-Level Pinning Free High-Performance 2D CMOS Inverter Fabricated with Van Der Waals Bottom Contacts

Writer  Hoseong Shin  |  Date  2021.04.29 19:25:56  |  View 296

Fermi-Level Pinning Free High-Performance 2D CMOS Inverter Fabricated with Van Der Waals Bottom Contacts

Tien Dat Ngo, Zheng Yang, Myeongjin Lee, Fida Ali, Inyong Moon, Dong Gyu Kim, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kang-Yoon Lee, and Won Jong Yoo


본 논문은 [Introduction] -> [Achievements] 게시판에서 볼 수 있습니다

첨부파일 :